MEDIA

THE STANDARD

เมื่อ teamLab เปิดแกลเลอรีกลางป่าที่ซากะ แล้วทำไมเราจะไม่ไปดู!

Featured on THE STANDARD, Nov 21, 2017

เมื่อ teamLab เปิดแกลเลอรีกลางป่าที่ซากะ แล้วทำไมเราจะไม่ไปดู!
HIGHLIGHTS:
พื้นที่กว่า 500,000 ตารางเมตร ในสวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน ได้ถูกทีมงานของ teamLab เนรมิตให้กลายเป็นแกลเลอรีโชว์งานศิลปะ ‘A Forest Where Gods Live’ ที่ผสมผสานด้วยดิจิทัลอาร์ต งานศิลปะแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ และความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติไว้ด้วยกัน(Excerpt from the text)

THE STANDARD