INFINITE DIMENSIONS IN DIGITAL ART AND BEYOND

Sep 23, 2017 - Mar 22, 2018
The MixC ART Shanghai Shanghai, จีน

เยี่ยมเรา

หัวข้อ
INFINITE DIMENSIONS IN DIGITAL ART AND BEYOND
แสดงวันที่
2017.09.23 (Sat) - 2018.03.22 (Thu)
สถานที่จัดงาน
The MixC ART Shanghai
1599 Wu Zhong Rd, Minhang Qu, Shanghai Shi, China