ต้นการบูรใหญ่อายุ 300 ปี / 300-Year-Old Okusu Tree

ต้นการบูรใหญ่อายุ 300 ปี / 300-Year-Old Okusu Tree

Location: Inside Mifuneyama Rakuen Garden
Hours: Can be viewed during Mifuneyama Rakuen opening hours

เป็นต้นการบูรใหญ่อายุ 300 ปีที่อยู่มาตั้งแต่ก่อนสร้างสวนขึ้นมาอีก