Flower and Corpse

teamLab, 2008, Digital Installation, LED, 12min 28sec (loop), H: 2700mm, 12 channels, Sound: Haleo Shiiya (Sound Director) + Shigetake Ao (Compose & Mixing & Recording) + Keiichiro Shibuya (The third term music) + Fuyuki Yamakawa (Khoomei) + Shuri (Voice) + Tomoko Takeda (Shinobue) + Tetsuro Naito (Wadaiko) + Koyasan Shingon Buddhism Sohonzan Kongobuji, Koyasan Wakayama (Field REC)

Flower and Corpse

teamLab, 2008, Digital Installation, LED, 12min 28sec (loop), H: 2700mm, 12 channels, Sound: Haleo Shiiya (Sound Director) + Shigetake Ao (Compose & Mixing & Recording) + Keiichiro Shibuya (The third term music) + Fuyuki Yamakawa (Khoomei) + Shuri (Voice) + Tomoko Takeda (Shinobue) + Tetsuro Naito (Wadaiko) + Koyasan Shingon Buddhism Sohonzan Kongobuji, Koyasan Wakayama (Field REC)