Graffiti Nature –สิ่งมีชีวิตหลากหลายที่อาศัยอยู่ในแหล่งอาบน้ำร้อนที่ถูกทิ้งร้างไว้ / Graffiti Nature - Living in the Ruins of a Bathhouse

teamLab, 2017-, Interactive Digital Installation, Sound: Hideaki Takahashi

Graffiti Nature –สิ่งมีชีวิตหลากหลายที่อาศัยอยู่ในแหล่งอาบน้ำร้อนที่ถูกทิ้งร้างไว้ / Graffiti Nature - Living in the Ruins of a Bathhouse

teamLab, 2017-, Interactive Digital Installation, Sound: Hideaki Takahashi

รูปสัตว์ที่คุณวาด อยู่ตรงบริเวณใด ลองมองหากันดู เหล่าสัตว์ทั้งหลาย บ้างก็กินสัตว์อื่น บ้างก็ถูกสัตว์อื่นกิน และกำลังสร้างระบบนิเวศร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว รูปสัตว์ที่คุณวาด หากไปกินสัตว์อื่น ก็จะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น และมีผีเสื้อที่เพิ่มขึ้นบริเวณของดอกไม้ เหล่าสัตว์ทั้งหลาย บ้างก็กินสัตว์อื่น บ้างก็ถูกสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร และล้มหายตายจากไป จระเข้ ถ้าคนเหยียบมากเกินไป ก็ทำให้ล้มหายตายจากไป ส่วนดอกไม้ ที่คุณกำลังหลงใหลจับตามองก็บานสะพรั่งให้เห็น แต่กลับกัน หากเดินเหยียบไปมา ก็จะทำให้มันฟุ้งกระจายออกไป ลองมาสำรวจภายในโลกที่ทุกคนสร้างขึ้น ค้นหาสัตว์ที่ถือกำเนิดจากลายเส้น และ ดอกไม้ที่ผลิบาน กันเถอะ

* Daytime Rakan Bath Reservation holders and EN TEA HOUSE - OTORO customers can view the "Collaboration between teamLab and VOLVO XC40" and Forest and Spiral of Resonating Lamps starting at 11:00.

ที่มาของผลงาน

ระบบนิเวศ

 • กล่าวกันว่าบนโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่กว่า 10 ล้านชนิด
  แต่ละชีวิตล้วนดำรงอยู่โดยมีความเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
  โดยพืชจะสร้างอาหารขึ้นจากน้ำฝน ผืนดินและแสงอาทิตย์ (การสังเคราะห์แสง)
  และจะมีสัตว์ที่กินพืชเหล่านั้น
  จากนั้นก็จะมีสัตว์อื่นที่กินสัตว์เหล่านั้นต่อไปอีก
  และเมื่อสัตว์ตายไปก็จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารให้พืชต่อไป

 • เราเรียกบรรดาสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาศัยอยู่รวมกันว่า “ระบบนิเวศน์”
  ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็ล้วนมีบทบาทแตกต่างกันไปในระบบนิเวศน์
  เพราะฉะนั้นการที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือการกระทำของมนุษย์จึงทำให้ระบบนิเวศน์เสียสมดุลและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ทั้งหมด

การโต้ตอบกับผลงาน

 • 1

  Color and draw on the prepared paper.

 • 2

  Scan the drawing.

 • 3

  The animals and flowers come to life in the exhibition space!

 • 4

  Stand still and flowers will bloom around you, walk around and the flower petals will scatter.

 • 5

  Move close to the animals and they will sense your presence and start to move.

ทักษะติดตัว

 • Creativity, Power of Expression
 • Respect for Diversity
 • Self-Confidence
 • Interest in Technology
 • Awareness of the Ecosystem