Graffiti Nature

teamLab, 2016-, Interactive Digital Installation, Sound: Hideaki Takahashi

Graffiti Nature

teamLab, 2016-, Interactive Digital Installation, Sound: Hideaki Takahashi

Graffiti Nature is created by you. The more animals and flowers that you draw and color, the more this nature world expands around you. Your drawing is somewhere in Graffiti Nature. Can you find it? Animals are eaten by other animals, but if they do not eat they will die and disappear. When the animals that you draw eat other animals, their numbers increase. Butterflies increase in places where there are flowers. All are part of one ecosystem. If you step on Crocodiles too much they will die. If you stand still flowers will blossom around you. If you walk around, the flowers will scatter. Search for your animals, and whilst making the flowers bloom, explore the world that everyone has created.

ที่มาของผลงาน

ระบบนิเวศ

 • กล่าวกันว่าบนโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่กว่า 10 ล้านชนิด
  แต่ละชีวิตล้วนดำรงอยู่โดยมีความเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
  โดยพืชจะสร้างอาหารขึ้นจากน้ำฝน ผืนดินและแสงอาทิตย์ (การสังเคราะห์แสง)
  และจะมีสัตว์ที่กินพืชเหล่านั้น
  จากนั้นก็จะมีสัตว์อื่นที่กินสัตว์เหล่านั้นต่อไปอีก
  และเมื่อสัตว์ตายไปก็จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารให้พืชต่อไป

 • เราเรียกบรรดาสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาศัยอยู่รวมกันว่า “ระบบนิเวศน์”
  ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็ล้วนมีบทบาทแตกต่างกันไปในระบบนิเวศน์
  เพราะฉะนั้นการที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือการกระทำของมนุษย์จึงทำให้ระบบนิเวศน์เสียสมดุลและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ทั้งหมด

การโต้ตอบกับผลงาน

 • 1

  Color and draw on the paper provided.

 • 2

  Scan your drawing.

 • 3

  Animals and flowers will come to life in the exhibition space!

 • 4

  Stand still and flowers will bloom around you. Walk around and the flower petals will scatter.

 • 5

  Move close to the animals and they will sense you and start moving.

ทักษะติดตัว

 • Creativity, Power of Expression
 • Respect for Diversity
 • Self-Confidence
 • Interest in Technology
 • Awareness of the Ecosystem