Graffiti Nature –สิ่งมีชีวิตหลากหลายที่อาศัยอยู่ในแหล่งอาบน้ำร้อนที่ถูกทิ้งร้างไว้ / Graffiti Nature - Living in the Ruins of a Bathhouse

teamLab, 2017-, Interactive Digital Installation, Sound: Hideaki Takahashi

Graffiti Nature –สิ่งมีชีวิตหลากหลายที่อาศัยอยู่ในแหล่งอาบน้ำร้อนที่ถูกทิ้งร้างไว้ / Graffiti Nature - Living in the Ruins of a Bathhouse

teamLab, 2017-, Interactive Digital Installation, Sound: Hideaki Takahashi

รูปสัตว์ที่คุณวาด อยู่ตรงบริเวณใด ลองมองหากันดู เหล่าสัตว์ทั้งหลาย บ้างก็กินสัตว์อื่น บ้างก็ถูกสัตว์อื่นกิน และกำลังสร้างระบบนิเวศร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว รูปสัตว์ที่คุณวาด หากไปกินสัตว์อื่น ก็จะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น และมีผีเสื้อที่เพิ่มขึ้นบริเวณของดอกไม้ เหล่าสัตว์ทั้งหลาย บ้างก็กินสัตว์อื่น บ้างก็ถูกสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร และล้มหายตายจากไป จระเข้ ถ้าคนเหยียบมากเกินไป ก็ทำให้ล้มหายตายจากไป ส่วนดอกไม้ ที่คุณกำลังหลงใหลจับตามองก็บานสะพรั่งให้เห็น แต่กลับกัน หากเดินเหยียบไปมา ก็จะทำให้มันฟุ้งกระจายออกไป ลองมาสำรวจภายในโลกที่ทุกคนสร้างขึ้น ค้นหาสัตว์ที่ถือกำเนิดจากลายเส้น และ ดอกไม้ที่ผลิบาน กันเถอะ

ที่มาของผลงาน

ระบบนิเวศ

 • กล่าวกันว่าบนโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่กว่า 10 ล้านชนิด
  แต่ละชีวิตล้วนดำรงอยู่โดยมีความเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
  โดยพืชจะสร้างอาหารขึ้นจากน้ำฝน ผืนดินและแสงอาทิตย์ (การสังเคราะห์แสง)
  และจะมีสัตว์ที่กินพืชเหล่านั้น
  จากนั้นก็จะมีสัตว์อื่นที่กินสัตว์เหล่านั้นต่อไปอีก
  และเมื่อสัตว์ตายไปก็จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารให้พืชต่อไป

 • เราเรียกบรรดาสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาศัยอยู่รวมกันว่า “ระบบนิเวศน์”
  ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็ล้วนมีบทบาทแตกต่างกันไปในระบบนิเวศน์
  เพราะฉะนั้นการที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือการกระทำของมนุษย์จึงทำให้ระบบนิเวศน์เสียสมดุลและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ทั้งหมด

การโต้ตอบกับผลงาน

 • 1

  Color and draw on the prepared paper.

 • 2

  Scan the drawing.

 • 3

  The animals and flowers come to life in the exhibition space!

 • 4

  Stand still and flowers will bloom around you, walk around and the flower petals will scatter.

 • 5

  Move close to the animals and they will sense your presence and start to move.

ทักษะติดตัว

 • Creativity, Power of Expression
 • Respect for Diversity
 • Self-Confidence
 • Interest in Technology
 • Awareness of the Ecosystem